วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2561

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม แห่ง
 • ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง แห่ง
 • สถานีขนถ่าย แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.

สถานที่กำจัดขยะ*

พบ 14,642 แห่ง กำจัดถูกต้อง 927 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13,583 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 51 แห่ง
หมายเหตุ
* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
** ปริมาณขยะที่เข้าระบบ = ปริมาณขยะของ อปท. + ปริมาณขยะของผู้ทิ้งร่วม
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ผู้ทิ้งร่วม (ตัน/วัน)* ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)**
1 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะอบต.ห้วยห้อม บ้านดง หมู่ บ้านดง อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - 0.25
2 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะอบต.บ้านฝาย บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ บ้านใหม่ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - 2.00
3 อบต.บ้านฝาย บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว หมู่ 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - 60.00
4 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 1) - หมู่ - อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - -
5 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะอบต.ห้วยห้อม บ้านดง หมู่ บ้านดง อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - 1.00
6 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะอบต.บ้านฝาย บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ บ้านใหม่ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - 0.73
7 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 1) - หมู่ - อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - -
8 อบต.คลองกระจัง บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว หมู่ 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง - 60.00
9 อบต.แม่สาบ บ่อขยะอบต.แม่สาบ บ้านปางเติม บ้านปางเติม หมู่ บ้านปางเติม ถนน - อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 0.31
10 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ บ้านหัวฝาย บ้านหัวฝาย หมู่ บ้านหัวฝาย ถนน - อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 0.44
11 ทต.บ้านปล้อง บ่อขยะทต. บ้านปล้อง - หมู่ - ถนน - อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย เชียงราย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 2.15
12 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะอบต.หมอกจำแป่ บ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ บ้านห้วยโป่งอ่อน ถนน - อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย - 0.90
13 ทต.แม่ลาน้อย บ่อขยะทต.แม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ บ้านแม่ลาน้อย ถนน - อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 3.84
14 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะอบต.แม่นาเติง บ้านแม่นาเติงใน 1 บ้านแม่นาเติงใน หมู่ บ้านแม่นาเติงใน ถนน - อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 0.71
15 ทต.เมืองปาน บ่อขยะทต.เมืองปาน บ้านดอนแก้ว หมู่ บ้านดอนแก้ว ถนน - จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 0.70
16 อบต.บัวใหญ่ บ่อขยะอบต.บัวใหญ่ บ้านนาน้อย บ้านนาน้อย หมู่ บ้านนาน้อย ถนน - อ. นาน้อย จ. น่าน น่าน ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 0.44
17 ทม.ชุมแสง บ่อขยะทม.ชุมแสง บ้านวังยาง หมู่ บ้านวังยาง ถนน - อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 12.00
18 อบต.สระทะเล บ่อขยะอบต.สระทะเล บ้านลับโลก หมู่ บ้านลับโลก ถนน - อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 8.00
19 อบต.แม่สลิด บ่อขยะอบต.แม่สลิด บ้านวังหม้อ บ้านวังหม้อ หมู่ บ้านวังหม้อ ถนน - อ. บ้านตาก จ. ตาก ตาก ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - -
20 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะอบต.ช่องแคบ - หมู่ - ถนน - อ. พบพระ จ. ตาก ตาก ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - -
21 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน (เอกชน) ม.9 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง ถนน - อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 1.80
22 ทต.เกษไชโย บ่อขยะทต.เกษไชโย - หมู่ - ถนน - อ. ไชโย จ. อ่างทอง อ่างทอง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 2.00
23 อบต.มวกเหล็ก บ่อขยะทต.มวกเหล็ก บ้านเขามะกอก หมู่ บ้านเขามะกอก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี สระบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 8.00
24 ทต.พุกร่าง บ่อขยะทต.พุกร่าง บ้านหนองโคก หมู่ บ้านหนองโคก อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี สระบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 5.00
25 ทต.ท่าวุ้ง บ่อขยะทต.พุเตย บ้านลำนารายณ์ หมู่ บ้านลำนารายณ์ ถนน - อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 4.50
26 อบต.เพนียด บ่อขยะอบต.ตะกุดไร บ้านโปร่งนกแก้ว หมู่ บ้านโปร่งนกแก้ว ถนน - อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 5.00
27 อบต.โคกสลุง บ่อขยะอบต.วังพิกุล บ้านวังพิกุลใต้ หมู่ บ้านวังพิกุลใต้ ถนน - อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 1.00
28 อบต.ชอนสารเดช บ่อขยะอบต.ศรีมงคล บ้านพนมเพชร หมู่ บ้านพนมเพชร ถนน - อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 4.00
29 อบต.ปากพลี บ่อขยะอบต.ปากพลี บ้านนาหินลาด อ. ปากพลี จ. นครนายก นครนายก ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 2.00
30 อบต.ประจันตคาม บ่อขยะอบต.ประจันตคาม บ้านโนนยาว หมู่ บ้านโนนยาว อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 4.00
31 ทต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะทต.กรอกสมบูรณ์ บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ บ้านกรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 3.00
32 ทต.ด่านทับตะโก บ่อขยะทต.ด่านทับตะโก ม.8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ราชบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 5.00
33 ทต.วัดเพลง บ่อขยะทต.วัดเพลง บ.หนองเกษร อ. วัดเพลง จ. ราชบุรี ราชบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 1.00
34 ทต.บ้านลาด บ่อขยะทต.บ้านลาด บ้านห้วยลึก ถนน - อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี เพชรบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 7.00
35 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ บ่อขยะอบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ถนน - อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 3.00
36 อบต.หนองอ้อ บ่อขยะ อบต.หนองอ้อ - หมู่ - ถนน - อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี อุดรธานี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 5.00
37 อบต.สะแบง บ่อขยะอบต.สะแบง บ้านดงวังพัง หมู่ บ้านดงวังพัง ถนน - อ. หนองหาน จ. อุดรธานี อุดรธานี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 8.00
38 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะทม.ท่าบ่อ บ้านกุดบง หมู่ 6 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ หมู่ บ้านกุดบง หมู่ 6 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ ถนน - อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 79.74
39 อบต.ไชยบุรี บ่อขยะอบต. ไชยบุรี บ้านไชยบุรี หมู่ บ้านไชยบุรี ถนน - อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม นครพนม ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 2.00
40 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะอบต.โคกสว่าง บ้านสีทน ป่าช้าบ้านสีทน หมู่ ป่าช้าบ้านสีทน ถนน - อ. ปลาปาก จ. นครพนม นครพนม ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 4.29
41 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะอบต.เพ็กใหญ่ บ้านทุ่งแค หมู่ บ้านทุ่งแค ถนน - อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 3.00
42 ทต.นาทัน บ่อขยะทต.นาทัน บ้านนาตาล หมู่ บ้านนาตาล ถนน - จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 4.00
43 อบต.โนนแหลมทอง บ่อขยะอบต.โนนแหลมทอง บ้านโคกสะอาด หมู่ บ้านโคกสะอาด ถนน - อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 8.00
44 อบต.บ้านค่าย บ่อขยะทต.จัตุรัส บ้านมะเกลือ หมู่ บ้านมะเกลือ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 3.50
45 อบต.บ้านแก้ง บ่อขยะอบต.สระพัง บ้านนายม หมู่ บ้านนายม อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 2.00
46 ทต.ธาตุทอง บ่อขยะอบต.โพนทอง บ้านซับพระไวย์ หมู่ บ้านซับพระไวย์ อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 10.00
47 ทต.นาเหล่า บ่อขยะทต.นาเหล่า บริเวณรอยต่อ ม.5 บ้านโคกนาเหล่า และ ม.8 บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ.นาวัง ถนน - อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 4.00
48 ทม.บัวใหญ่ บ่อขยะทม.บัวใหญ่ ทางหลวง 202 ต.กุดจอก อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา นครราชสีมา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 12.11
49 ทต.บ้านเหลื่อม บ่อขยะทต.บ้านเหลื่อม บ้านดอนตะหนิน หมู่ บ้านดอนตะหนิน อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา นครราชสีมา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 5.00
50 อบต.หนองพลวง บ่อขยะอบต.หนองพลวง 1 หมู่ 5 ต.หนองพลวง หมู่ หมู่ 5 ต.หนองพลวง อ. ประทาย จ. นครราชสีมา นครราชสีมา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง - 1.73