วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2561

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม แห่ง
 • ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง แห่ง
 • สถานีขนถ่าย แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 14,642 แห่ง กำจัดถูกต้อง 927 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13,583 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 51 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะอบต.ห้วยห้อม บ้านดง หมู่ 5 อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 0.25
2 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะอบต.บ้านฝาย บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ 2 อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 2.00
3 อบต.บ้านฝาย บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 42 ต.บ้านแพ้ว หมู่ 8 อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 37 ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 60.00
4 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 1) หมู่ 1 อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง N/A
5 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะอบต.ห้วยห้อม บ้านดง หมู่ 5 อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 1.00
6 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะอบต.บ้านฝาย บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ 2 อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 0.73
7 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 1) หมู่ 1 อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ N/A ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง N/A
8 อบต.คลองกระจัง บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 42 ต.บ้านแพ้ว หมู่ 8 อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 37 ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 60.00
9 อบต.แม่สาบ บ่อขยะอบต.แม่สาบ บ้านปางเติม บ้านปางเติม หมู่ 4 อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.31
10 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ บ้านหัวฝาย บ้านหัวฝาย หมู่ 5 อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.44
11 ทต.บ้านปล้อง บ่อขยะทต. บ้านปล้อง หมู่ 3 อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย เชียงราย 10.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.15
12 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะอบต.หมอกจำแป่ บ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ 7 อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 0.90
13 ทต.แม่ลาน้อย บ่อขยะทต.แม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ 1 อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.84
14 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะอบต.แม่นาเติง บ้านแม่นาเติงใน 1 บ้านแม่นาเติงใน หมู่ 2 อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.71
15 ทต.เมืองปาน บ่อขยะทต.เมืองปาน บ้านดอนแก้ว หมู่ 4 จ. ลำปาง ลำปาง 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.70
16 อบต.บัวใหญ่ บ่อขยะอบต.บัวใหญ่ บ้านนาน้อย บ้านนาน้อย หมู่ 1 อ. นาน้อย จ. น่าน น่าน N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.44
17 ทม.ชุมแสง บ่อขยะทม.ชุมแสง บ้านวังยาง หมู่ 2 อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.00
18 อบต.สระทะเล บ่อขยะอบต.สระทะเล บ้านลับโลก หมู่ 12 อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
19 อบต.แม่สลิด บ่อขยะอบต.แม่สลิด บ้านวังหม้อ บ้านวังหม้อ หมู่ 5 อ. บ้านตาก จ. ตาก ตาก 5.8 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง N/A
20 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะอบต.ช่องแคบ หมู่ 15 อ. พบพระ จ. ตาก ตาก 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง N/A
21 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน (เอกชน) ต.จรเข้สามพัน หมู่ 9 อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.80
22 ทต.เกษไชโย บ่อขยะทต.เกษไชโย หมู่ 7 อ. ไชโย จ. อ่างทอง อ่างทอง 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
23 อบต.มวกเหล็ก บ่อขยะทต.มวกเหล็ก บ้านเขามะกอก หมู่ 5 อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี สระบุรี 14 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
24 ทต.พุกร่าง บ่อขยะทต.พุกร่าง บ้านหนองโคก หมู่ 8 อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี สระบุรี 2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
25 ทต.ท่าวุ้ง บ่อขยะทต.พุเตย บ้านลำนารายณ์ หมู่ 8 อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.50
26 อบต.เพนียด บ่อขยะอบต.ตะกุดไร บ้านโปร่งนกแก้ว หมู่ 7 อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 49 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
27 อบต.โคกสลุง บ่อขยะอบต.วังพิกุล บ้านวังพิกุลใต้ หมู่ 6 อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.00
28 อบต.ชอนสารเดช บ่อขยะอบต.ศรีมงคล บ้านพนมเพชร หมู่ 2 อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
29 อบต.ปากพลี บ่อขยะอบต.ปากพลี บ้านนาหินลาด อ. ปากพลี จ. นครนายก นครนายก 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
30 อบต.ประจันตคาม บ่อขยะอบต.ประจันตคาม บ้านโนนยาว หมู่ 3 อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
31 ทต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะทต.กรอกสมบูรณ์ บ้านกรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
32 ทต.ด่านทับตะโก บ่อขยะทต.ด่านทับตะโก ต.เบิกไพร หมู่ 8 อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ราชบุรี 8 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
33 ทต.วัดเพลง บ่อขยะทต.วัดเพลง บ.หนองเกษร อ. วัดเพลง จ. ราชบุรี ราชบุรี 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.00
34 ทต.บ้านลาด บ่อขยะทต.บ้านลาด บ้านห้วยลึก อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี เพชรบุรี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
35 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ บ่อขยะอบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ 2 อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
36 อบต.หนองอ้อ บ่อขยะ อบต.หนองอ้อ หมู่ 5 อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี อุดรธานี 52 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
37 อบต.สะแบง บ่อขยะอบต.สะแบง บ้านดงวังพัง หมู่ 5 อ. หนองหาน จ. อุดรธานี อุดรธานี 17 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
38 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะทม.ท่าบ่อ บ้านกุดบง ต.บ้านเดื่อ หมู่ 6 อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย 46 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 79.74
39 อบต.ไชยบุรี บ่อขยะอบต. ไชยบุรี บ้านไชยบุรี หมู่ 3 อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม นครพนม 2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
40 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะอบต.โคกสว่าง บ้านสีทน ป่าช้าบ้านสีทน หมู่ 7 อ. ปลาปาก จ. นครพนม นครพนม 0.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.29
41 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะอบต.เพ็กใหญ่ บ้านทุ่งแค หมู่ 9 อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 20 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
42 ทต.นาทัน บ่อขยะทต.นาทัน บ้านนาตาล หมู่ 5 อ. พล จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
43 อบต.โนนแหลมทอง บ่อขยะอบต.โนนแหลมทอง บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
44 อบต.บ้านค่าย บ่อขยะทต.จัตุรัส บ้านมะเกลือ หมู่ 12 อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.50
45 อบต.บ้านแก้ง บ่อขยะอบต.สระพัง บ้านนายม หมู่ 8 อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 23 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
46 ทต.ธาตุทอง บ่อขยะอบต.โพนทอง บ้านซับพระไวย์ หมู่ 6 อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 10.00
47 ทต.นาเหล่า บ่อขยะทต.นาเหล่า บริเวณรอยต่อ ม.5 บ้านโคกนาเหล่า และ ม.8 บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
48 ทม.บัวใหญ่ บ่อขยะทม.บัวใหญ่ ต.กุดจอก ถนน ทางหลวง 202 อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.11
49 ทต.บ้านเหลื่อม บ่อขยะทต.บ้านเหลื่อม บ้านดอนตะหนิน หมู่ 2 อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 12 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
50 อบต.หนองพลวง บ่อขยะอบต.หนองพลวง 1 ต.หนองพลวง หมู่ 5 อ. ประทาย จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.73