วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2561

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม 107 แห่ง
 • ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 412 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 6 แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย 13 แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 16 แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 14 แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 27 แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง 2044 แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน 1 แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 54 แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง 72 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 23 แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2561

สถานที่กำจัดขยะ*

พบ 26 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 25 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สุพรรณบุรี บ่อขยะทม.สุพรรณบุรี ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง ถนน - อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 62.00
2 ทต.อู่ทอง บ่อขยะทต.ท้าวอู่ทอง ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง ถนน - อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 31.00
3 อบต.หนองมะค่าโมง บ่อขยะอบต.หนองมะค่าโมง บ้านเขาน้ำแดง ถนน - อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00
4 อบต.หนองมะค่าโมง บ่อขยะอบต.ไผ่ขวาง ม.1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง หมู่ ม.1 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง -
5 ทต.นางบวช บ่อขยะทต.นางบวช หมู่ 5 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช ถนน - อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
6 ทต.บางปลาม้า บ่อขยะทต.บางปลาม้า ม.7 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า ถนน - อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
7 ทต.ท่าเสด็จ บ่อขยะทต.ท่าเสด็จ หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง ถนน - อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
8 ทต.ดอนเจดีย์ บ่อขยะทต.ดอนเจดีย์ ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ถนน - อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.90
9 ทต.สระยายโสม บ่อขยะทต.สระยายโสม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ ถนน - อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
10 ทต.หนองกระทุ่ม บ่อขยะทต.หนองกระทุ่ม ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช ถนน - อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
11 ทต.โพธิ์พระยา บ่อขยะทต.โพธิ์พระยา หมู่ 4 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง ถนน - อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
12 อบต.ดอนคา บ่อขยะอบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง ถนน - อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
13 ทต.ดอนเจดีย์ บ่อขยะทต.ดอนเจดีย์ ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ถนน - อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
14 ทต.ดอนเจดีย์ บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน (เอกชน) ม.9 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง ถนน - อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 36.70
15 ทต.ทุ่งคอก บ่อขยะทต.ทุ่งคอก ม.11 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง ถนน - อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
16 อบต.ไผ่กองดิน บ่อขยะอบต.ไผ่กองดิน ม.2 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า ถนน - อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง -
17 อบต.หัวเขา บ่อขยะอบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
18 ทต.จรเข้สามพัน บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน ม.4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง ถนน - อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
19 ทต.หนองหญ้าไซ บ่อขยะทต.หนองหญ้าไซ ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ ถนน - อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
20 อบต.ดอนกำยาน บ่อขยะอบต.ดอนกำยาน ม.7 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง หมู่ ม.7 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
21 ทต.เขาพระ บ่อขยะทต.เขาพระ หมู่ 2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช ถนน - อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
22 ทต.โคกคราม บ่อขยะทต.โคกคราม ม. 8 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า ถนน - อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง -
23 อบต.ป่าสะแก บ่อขยะอบต.ป่าสะแก - ถนน - อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง -
24 ทม.สองพี่น้อง บ่อขยะทม.สองพี่น้อง ชุมชนบางใหญ่ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง ถนน - จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 23.00
25 ทต.บ่อกรุ บ่อขยะทต.บ่อกรุ ม.7 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช ถนน - อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 2.00
26 ทต.ศรีประจันต์ บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ ม.4 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ ถนน - อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่ถูกต้อง 41.75