ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของภูมิภาค

ปี พ.ศ.


ปริมาณขยะมูลฝอยปีปี 2561


3.37 ล้านตัน


อัตราการเกิดขยะมูลฝอยปีปี 2561


1.20 กิโลกรัม/คน/วัน

ข้อมูลสรุปปี 2561

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 3.37 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 15.21 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 11.02 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 6.92 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้อง 4.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่ 663 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 40 แห่ง
 • MBT 17 แห่ง
 • RDF 21 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 585 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน) แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ แห่ง
 • การเทกอง แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 51 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยของภูมิภาค ปี 2561

ลำดับ จังหวัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
นำไปใช้ไประโยชน์
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดถูกต้อง
(ตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน)
1 กำแพงเพชร 152,507.95 26,561.05 52,366.55 23,290.65
2 นครสวรรค์ 326,310.00 44,540.95 152,902.15 22,411.00
3 น่าน 166,440.00 49,176.45 26,079.25 15,038.00
4 พะเยา 176,879.00 62,404.05 30,473.85 19,772.05
5 พิจิตร 238,177.10 24,805.40 41,391.00 84,490.20
6 พิษณุโลก 329,591.35 41,255.95 125,925.00 1,095.00
7 ลำปาง 162,333.75 25,612.05 78,526.10 21,144.45
8 ลำพูน 150,442.05 12,895.45 73,372.30 4,540.60
9 สุโขทัย 212,138.00 95,202.95 50,724.05 11,497.50
10 อุตรดิตถ์ 160,293.40 56,688.15 27,984.55 26,312.85
11 อุทัยธานี 115,529.80 17,866.75 20,403.50 10,220.00
12 เชียงราย 354,984.40 40,113.50 148,606.10 28,999.25
13 เชียงใหม่ 604,202.75 142,590.90 379,892.00 57,184.55
14 แพร่ 154,457.05 42,204.95 31,733.10 72,886.85
15 แม่ฮ่องสอน 61,403.95 15,716.90 5,982.35 19,038.40