ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ*

พบ 2,637 แห่ง กำจัดถูกต้อง 133 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 2,490 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 15 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.ห้วยห้อม บ่อขยะอบต.ห้วยห้อม บ้านดง หมู่ บ้านดง อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 1.00
2 อบต.ห้วยห้อม บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว หมู่ 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 60.00
3 อบต.บ้านฝาย บ่อขยะอบต.บ้านฝาย บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ บ้านใหม่ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง 0.73
4 อบต.คลองกระจัง บ่อขยะอบต.คลองกระจัง (หมู่ 1) - หมู่ - อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม ถูกต้อง -
5 ทม.หนองบัวลำภู บ่อขยะทม.หนองบัวลำภู บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หมู่ บ้านตำแย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง ถนน - อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 19.00
6 ทม.ปากพนัง บ่อขยะทม.ปากพนัง บ้านเนินสำโรง หมู่ บ้านเนินสำโรง ถนน - อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.30
7 อบต.บ้านโสก บ่อขยะทม.ชัยภูมิ บ้านมอดินแดง หมู่ บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ถูกต้อง 58.52
8 อบต.ท่าโพธิ์ บ่อขยะอบต.ท่าโพธิ์ - หมู่ - ถนน - อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก พิษณุโลก ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 158.85
9 ทม.เลย บ่อขยะทม.เลย บ้านโคกสว่าง หมู่ บ้านโคกสว่าง ถนน ถ.เลย-เชียงคาน อ. เมืองเลย จ. เลย เลย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 157.00
10 อบต.โคกสาร บ่อขยะทต.ไก่คำ (บจ.อำนาจเจริญ เดิม) บ้านดงสีบู ต.ไกคำ อ.เมือง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.13
11 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะทม.บ้านหมี่ หมู่ที่ 5 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี ลพบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
12 ทม.พัทลุง บ่อขยะทม.พัทลุง หมู่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง หมู่ หมู่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง พัทลุง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 39.50
13 อบต.นาโป่ง บ่อขยะอบต.นาโป่ง - หมู่ - อ. เถิน จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.10
14 ทน.นครราชสีมา บ่อขยะทน. นครราชสีมา 1 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.โพธิ์กลาง หมู่ หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.โพธิ์กลาง ถนน ถนนราชสีมา-โชคชัย อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา นครราชสีมา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 108.00
15 ทม.พังงา บ่อขยะทม.เมืองพังงา หมู่ที่3 ต.ตากแดด อ.เมือง หมู่ หมู่ที่3 ต.ตากแดด อ.เมือง ถนน - อ. เมืองพังงา จ. พังงา พังงา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 40.83
16 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ บ้านหนองไผ่ หมู่ บ้านหนองไผ่ ถนน - อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 33.83
17 อบต.วังทรายคำ บ่อขยะอบต.วังทรายคำ - หมู่ - อ. วังเหนือ จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ถูกต้อง 0.13
18 อบต.แม่กัวะ บ่อขยะอบต.แม่กัวะ บ้านกิ่วคอควาย หมู่ บ้านกิ่วคอควาย อ. สบปราบ จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.29
19 ทม.กันตัง บ่อขยะทม.กันตัง หมู่ 4 ต.คลองชีล้อม หมู่ หมู่ 4 ต.คลองชีล้อม ถนน - อ. กันตัง จ. ตรัง ตรัง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.86
20 อบต.แม่สุก บ่อขยะอบต.แม่สุก บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ บ้านศรีบุญเรืองใต้ อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.08
21 อบต.ฝายแก้ว บ่อขยะอบต.ฝายแก้ว บ้านห้วยคำ บ้านห้วยคำ หมู่ บ้านห้วยคำ อ. ภูเพียง จ. น่าน น่าน ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.00
22 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน บ้านบะแต้ หมู่ บ้านบะแต้ ถนน - อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.00
23 ทต.เถินบุรี บ่อขยะทต.เถินบุรี - หมู่ - อ. เถิน จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.66
24 ทม.เบตง บ่อขยะทม.เบตง ถนน ถ.สุขยางค์ อ. เบตง จ. ยะลา ยะลา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 61.00
25 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะทม.ท่าบ่อ บ้านกุดบง หมู่ 6 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ หมู่ บ้านกุดบง หมู่ 6 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ ถนน - อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.17
26 ทต.ท่าตะโก บ่อขยะทต.ท่าตะโก บ้านหนองสองห้อง หมู่ บ้านหนองสองห้อง ถนน - อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.85
27 ทม.หนองคาย บ่อขยะทม.หนองคาย บ้านดงนาเทา หมู่ 8 ต.สระใคร อ.สระใคร หมู่ บ้านดงนาเทา หมู่ 8 ต.สระใคร อ.สระใคร ถนน - อ. สระใคร จ. หนองคาย หนองคาย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 53.00
28 อบต.แม่ปะ บ่อขยะอบต.แม่ปะ บ้านท่าอุดม อ. เถิน จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.16
29 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ หมู่ 10 ถนนฮกเต๊ก ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ หมู่ หมู่ 10 ถนนฮกเต๊ก ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ถนน ถนนฮกเต๊ก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
30 ทต.บ้านตาล บ่อขยะบริษัทท่าเชียงทอง (เขต พท.อบต.บ้านตาล) - หมู่ - ถนน - จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 600.00
31 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล บ้านโคกกุง หมู่ บ้านโคกกุง ถนน - อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 27.80
32 ทน.สกลนคร บ่อขยะ ทน.สกลนคร บ้านคำผักแพรว หมู่ บ้านคำผักแพรว ถนน ถ.สกล-นาแก อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร สกลนคร ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 79.60
33 ทต.ศรีพนา บ่อขยะทต.ศรีพนา 241 ม. 15 บ้านโคกพิทักษ์ ต.เซกา หมู่ 241 ม. 15 บ้านโคกพิทักษ์ ต.เซกา ถนน - อ. เซกา จ. บึงกาฬ บึงกาฬ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 34.80
34 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี บ้านโคกดินแดง หมู่ บ้านโคกดินแดง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.00
35 ทต.เสริมซ้าย บ่อขยะทต.เสริมซ้าย - หมู่ - อ. เสริมงาม จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.06
36 ทต.สูงเนิน บ่อขยะทต.สูงเนิน บ้านไชยมงคล หมู่ บ้านไชยมงคล อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา นครราชสีมา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง -
37 ทต.คอนสา บ่อขยะทต.คอนสา บ้านห้วยนา หมู่ บ้านห้วยนา ถนน - อ. ปากชม จ. เลย เลย ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
38 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ บ้านแก่งนาขาม หมู่ บ้านแก่งนาขาม ถนน - อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 98.00
39 ทม.บุรีรัมย์ บ่อขยะทม.บุรีรัมย์ ม.10 ถ.บุรีรัมย์พุทไธสง ต.พระครู หมู่ ม.10 ถ.บุรีรัมย์พุทไธสง ต.พระครู ถนน ถ.บุรีรัมย์พุทไธสง อ. เมืองนครราชสีมา จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 113.00
40 อบต.แม่สุก บ่อขยะอบต.แม่สุก บ้านกิ่ว หมู่ บ้านกิ่ว อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง -
41 อบต.โพธิ์ไทร บ่อขยะทม.มุกดาหาร บ้านชุมศรีพัฒนา หมู่ บ้านชุมศรีพัฒนา อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร มุกดาหาร ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 48.00
42 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี บ้านโคกดินแดง หมู่ บ้านโคกดินแดง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.50
43 อบต.นาโป่ง บ่อขยะอบต.นาโป่ง - หมู่ - อ. เถิน จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.10
44 ทน.นครราชสีมา บ่อขยะทน. นครราชสีมา 1 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.โพธิ์กลาง หมู่ หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.โพธิ์กลาง ถนน ถนนราชสีมา-โชคชัย อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา นครราชสีมา ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 264.00
45 ทต.ทุ่งทอง บ่อขยะ ทต.ทุ่งทอง บ้านกุดไข่นุ่น ม. 9 จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง -
46 อบต.แจ้ซ้อน บ่อขยะอบต.แจ้ซ้อน - หมู่ - อ. เมืองปาน จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.12
47 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ บ้านทับไม้ หมู่ บ้านทับไม้ ถนน - อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 172.73
48 ทน.ลำปาง บ่อขยะทน.ลำปาง หมู่ 2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง หมู่ หมู่ 2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง ถนน - อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 130.00
49 อบต.แม่กัวะ บ่อขยะอบต.แม่กัวะ - หมู่ - อ. สบปราบ จ. ลำปาง ลำปาง ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.04
50 อบต.พานทองหนองกะขะ บ่อขยะทม.ศรีราชา 59/35 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา หมู่ 59/35 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.00