ค้นหา

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 36 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 34 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.บ้านพรุ บ่อขยะทม.บ้านพรุ ต.บ้านพรุ หมู่ 10 ถนน ฮกเต๊ก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 107 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
2 ทน.สงขลา บ่อขยะทน.สงขลา บ้านบ่ออิฐ อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา สงขลา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 190.00
3 ทต.บ่อตรุ บ่อขยะทต.บ่อตรุ ต.บ่อตรุ หมู่ 4 ถนน สงขลา-ระโนด อ. ระโนด จ. สงขลา สงขลา 39 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
4 อบต.ปลักหนู บ่อขยะอบต.ปลักหนู ต.ปลักหนู หมู่ 2 อ. นาทวี จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
5 ทม.กำแพงเพชร บ่อขยะทม.กำแพงเพชร บ้านห้วยโอน หมู่ 9 อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 99.17
6 อบต.สนามชัย บ่อขยะอบต.สนามชัย ต.สนามชัย ริมทะเลอ่าวไทย หมู่ 1 อ. สทิงพระ จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
7 ทต.สทิงพระ บ่อขยะทต.สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ หมู่ 4 อ. สทิงพระ จ. สงขลา สงขลา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
8 ทม.ควนลัง บ่อขยะทม.ควนลัง 55 ต.ควนลัง หมู่ 3 ถนน ชัยชนะสงคราม อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00
9 อบต.สะพานไม้แก่น บ่อขยะอบต.สะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ 6 อ. จะนะ จ. สงขลา สงขลา 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.31
10 อบต.วังใหญ่ บ่อขยะอบต.วังใหญ่ บ้านทุ่งหรี่ หมู่ 5 อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
11 อบต.นาหมอศรี บ่อขยะอบต.นาหมอศรี ต.นาหมอศรี หมู่ 7 ถนน บ้านโมยตก อ. นาทวี จ. สงขลา สงขลา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
12 อบต.ปากบาง บ่อขยะอบต.ปากบาง ต.ปากบาง หมู่ 2 อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
13 อบต.ควนรู บ่อขยะอบต.ควนรู บ้านดอยสีหมาน ต.ควนรู หมู่ 1 อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 13 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
14 อบต.เขาพระ บ่อขยะอบต.เขาพระ ต.เขาพระ หมู่ 3 อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
15 ทต.สะบ้าย้อย บ่อขยะทต.สะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย หมู่ 1 อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา สงขลา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
16 อบต.สะกอม บ่อขยะอบต.สะกอม โคกชายทะเล ตำบลสะกอม หมู่ 6 อ. จะนะ จ. สงขลา สงขลา 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
17 ทต.นาทวี บ่อขยะทต.นาทวี ต.นาทวี ถนน นาทวี-ลำไพล อ. นาทวี จ. สงขลา สงขลา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
18 อบต.ท่าม่วง บ่อขยะอบต.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง หมู่ 2 อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
19 ทม.ทุ่งตำเสา บ่อขยะทม.ทุ่งตำเสา หมู่ 7 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
20 ทต.นาสีทอง บ่อขยะทต.นาสีทอง ต.เขาพระ หมู่ 1 ถนน ศรีโคกสัก อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
21 ทม.กำแพงเพชร บ่อขยะทม.กำแพงเพชร บ้านห้วยโอน หมู่ 9 อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 17 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
22 ทต.ปริก บ่อขยะทต.ปริก ต.ปริก หมู่ 4 อ. สะเดา จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
23 ทต.นาทับ บ่อขยะทต.นาทับ ต.นาทับ หมู่ 7 อ. จะนะ จ. สงขลา สงขลา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
24 ทต.ท่าพระยา บ่อขยะทต.ท่าพระยา ต.สะบ้าย้อย หมู่ 1 อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา สงขลา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
25 ทต.ลำไพล บ่อขยะทต.ลำไพล ต.ลำไพล หมู่ 1 อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
26 ทต.ลำไพล บ่อขยะบ.เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด (อบต.คลองหอยโข่ง) (NEW) บ้านทุ่งจูด หมู่ 7 อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา สงขลา 138 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 110.00
27 ทต.ระโนด บ่อขยะทต.ระโนด บ้านใหม่ หมู่ 5 อ. ระโนด จ. สงขลา สงขลา 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
28 ทต.ปากแตระ บ่อขยะทต.ปากแตระ ต.ปากแตระ หมู่ 2 อ. ระโนด จ. สงขลา สงขลา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
29 อบต.คูขุด บ่อขยะอบต.คูขุด บ้านโตนดรอบ ต.คูขุด หมู่ 3 อ. สทิงพระ จ. สงขลา สงขลา 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
30 ทต.กำแพงเพชร บ่อขยะทต.กำแพงเพชร บ้านห้วยโอน ต.กำแพงเพชร หมู่ 9 อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง N/A
31 ทต.จะนะ บ่อขยะทต.จะนะ หมู่ 8 ถนน หาดใหญ่-ปัตตานี อ. จะนะ จ. สงขลา สงขลา 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
32 ทต.จะนะ บ่อขยะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (NEW) ต.ทุ่งตำเสา หมู่ 7 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
33 ทต.เทพา บ่อขยะทต.เทพา ต.ปากบาง หมู่ 2 อ. เทพา จ. สงขลา สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
34 ทต.กำแพงเพชร บ่อขยะทต.กำแพงเพชร บ้านห้วยโอน ต.กำแพงเพชร หมู่ 9 อ. รัตภูมิ จ. สงขลา สงขลา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
35 ทน.หาดใหญ่ บ่อขยะทน.หาดใหญ่ ต.ควนลัง หมู่ 3 ถนน หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 135 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 320.00
36 ทน.หาดใหญ่ บ่อขยะทน.หาดใหญ่ ต.ควนลัง หมู่ 3 ถนน หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สงขลา 135 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง N/A