พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ

พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ

บทบาทและภารกิจโดยทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ เป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นหลัก

พ.ร.บ. กฎหมาย และนโยบาย

\