คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะ


การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณและองค์ประกอบขยะจากการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชนระดับต่างๆ ที่มีการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญในการจัดเตรียมมาตรการจัดการขยะแบบใหม่โดยมุ่งเน้นให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะก่อนการกำจัดขั้นสุดท้าย แนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้คือ การกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านลดและใช้ประโยชน์ขยะเพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือประกอบการดำเนินงานจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.pcd.go.th/info_serv/waste_hzmanage.htm