คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรรีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม


         คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น พนักงานสืบสวนสอบสวน รวมทั้งประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจากผลกระทบกรณีกากอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งร้าง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้รับการเยียวยาแก้ไขบรรเทาโดยเร็ว

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครอง ดังนี้

  1  

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์และจำแนกประเภทของกากอุตสาหกรรม

  2

กากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

  3

กากของเสียที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

  4

กากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและเป็นเป็นของเสียเคมีวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

  5   

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายอื่น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_haz.cfm?task=DumpToxicwaste2