คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอย ภายในอาคารสำนักงาน


        คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอย ภายในอาคารสำนักงาน จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการ บริษัทหรือห้างร้าง นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำระบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในอาคาร สำนักงาน โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้ด้านการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยเบื้องต้น ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน และเคล็ด (ไม่) ลับในการคัดแยกขยะมูลฝอย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pcd.go.th/info_serv/File/wastesegregation_citizen.pdf