คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม


          คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุจนถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยเนื้อหาสาระของคู่มือได้รับการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานเพื่อร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมแล้ว อีกทั้งได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งทำให้เกิดผลดีในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม http://infofile.pcd.go.th/waste/580330_4.pdf?CFID=1571165&CFTOKEN=72740156