แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย


           แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆโดยเน้นการจัดการขยะมูลฝอยจากอุทกภัยประเภทน้ำท่วมขัง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในภาวะก่อนเกิดอุทกภัย ช่วงเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในอุทกภัยที่เหมาะสมกับองค์กรการปกครองส่วนถิ่นของตนเองต่อไป อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระในแนวทางเล่มนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดการสิ่งปฏิกูลเนื่องจากมีองค์ความรู้ และแนวทางการจัดการทั้งการรวบรวม เก็บขนและกำจัดที่แตกต่างจากการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งต้องใช้หน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น กรมอนามัย เข้าร่วมด้วย

          นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเนื้อหาในแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยเล่มนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งทุกจังหวัดต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2500

ข้อมูลเพิ่มเติม infofile.pcd.go.th/haz/2-2-59-6-1.pdf