แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย


แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้างให้หมดไป มีแนวทางดังนี้
   1. การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว

   2. การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยการออกแบบทางวิศวกรรม

   3. การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยการยกระดับ/พัฒนาสมรรถนะในการกำจัดขยะมูลฝอย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://infofile.pcd.go.th/waste/09_571008.pdf?CFID=1571165&CFTOKEN=72740156