หลีเป๊ะ... การจัดการขยะอย่างยั่งยืน


    เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะมีสภาพภูมิทัศน์ และทะเลที่สวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมไปท่องเที่ยวในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ คน ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยวมากขึ้นจาก ปี ๒๕๕๒ มีปริมาณขยะประมาณ ๓ - ๔ ตันต่อวัน และได้เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๐ - ๑๕ ตันต่อวัน ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว เกิดสภาพที่สกปรกและยังก่อให้เกิด ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น แมลง กลิ่นเหม็นและน้ำเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรง มากขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เร่งจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ สภาพแวดล้อมอาจเสื่อมโทรมลงจนยากที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.pcd.go.th/info_serv/file/waste/Waste_leepeh.pdf