คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ.1 2 และ 3


        ปัญหาของขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย เป็นปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครฯ ในการติดตามตรวจสอบและสนับสนุนข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยข้อมูลฯ  ดังกล่าว สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จะรวบรวมวิเคราะห์ประมวลผลความถูกต้อง เพื่อจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยข้อมูลฯ ดังกล่าวจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อจัดลำดับจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ควรเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกปี

          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้จัดทำ คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ.1 2 และ 3 ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.pcd.go.th/count/wastedl.cfm?FileName=GarbageManual.pdf&BookName=GarbageManual