เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ดําเนินการผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามค่าเป้าหมายที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี่