รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรกาารปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้จัดทำรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรกาารปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วเสร็จ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้สนใจ ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล และการประเมินผล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี่