เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย"


กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๖ จังหวัด บูรณาการทํางานร่วมกัน ภายใต้โครงการ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนกลไก การดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้องและตกค้าง ในสถานที่กําจัดขยะเป้นจํานวนมาก ที่กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป้าหมาย ๑๔ แห่ง จัดทําแผนการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้างหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (Work Plan) จากการดําเนินงานที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษ ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการดําเนินงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับ ท้องถิ่น เพื่อเป้นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี่