รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562


รายงานเล่มนี้ มีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย

  • บทที่ 1 สถานการณืขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2562
  • บทที่ 2 สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2562
  • บทที่ 3 สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด
  • ภาคผนวก ก ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ
  • ภาคผนวก ข สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการก่อสร้าง/ปรับปรุง
  • ภาคผนวก ค ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และกรุงเทพมหานคร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่