รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561


รายงานเล่มนี้ มีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย

  • บทที่ 1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2561
  • บทที่ 2 สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2561
  • บทที่ 3 สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรายจังหวัด
  • บทที่ 4 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้าง
  • ภาคผนวก ก ข้อมูลขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
  • ภาคผนวก ข สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการก่อสร้าง/ปรับปรุง
  • ภาคผนวก ค ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และกรุงเทพมหานคร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่