ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://infofile.pcd.go.th/waste/Solid%20waste%20announced.pdf?CFID=1571165&CFTOKEN=72740156