แนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประยุกต์


จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเป็นแนวคิดและทางเลือกในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ที่เหมาะสมของท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อการขยะมูลฝอยต่อไป ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • ขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย
  • หลักการคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย
  • อัตราในการจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย
  • แนวคิดการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย
  • ตารางสรุปรายละเอียด 4 ทางเลือก ของการกำหนดอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย
  • ขั้นตอนการจัดทำแนวทางกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่