คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน


จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางอย่างง่ายให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติโดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว และขยายผลไปสู่ชุมชน อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • ขยะ 4 ประเภท
  • ขยะเป็นสิ่งมีค่า
  • ทุกคนสามารถทำให้ขยะลดลงได้
  • กิจกรรมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
  • 1. การใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์
  • 2. การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล
  • คัดแยกขยะทิ้งให้ถูกที่และถูกถัง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่