คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า


การนำวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยกระบวนการรีไซเคิล เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดในขณะเดียวกันก็เป็นการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการใช้ซ้ำ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ครึ่งหนึ่งของขยะที่นำมาใช้ประโยชน์เกิดจากการคัดแยกขยะในชุมชนผ่านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า ซึ่งหากขาดความเข้าใจและการจัดการที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • สิ่งที่ควรรู้
  • การปฎิบัติงานที่ปลอดภัยและข้อควรระวัง
  • การดูแลสภาพแวดล้อมของร้านรับซื้อของเก่า
  • การปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือขยะอันตราย
  • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่