แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย


จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเบื้องต้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในช่วงเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถกำหนดแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย
  • แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
  • การติดตามและตรวจสอบภายหลังการปรับปรุง/ฟื้นฟูระบบจัดการขยะมูลฝอย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่