คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น


กรมควบคุมมลพิษ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินการจัดทำ คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่นขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึงเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน และแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน รวมทั้งปัญหาที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักหากจะดำเนินการทั้งในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฏหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาโครงการที่ดำเนินการอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ปัจจัยเสี่ยงต่อความล้มเหลว และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการให้เหมาะสม กับพื้นที่ต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

 • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • Executive Summary
 • นิยามศัพท์
 • บทนำ
 • 1. แหล่งกำเนิดและประเภทของขยะมูลฝอย
 • 2. หลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • 3. กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • 4. การแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน
 • 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน
 • 6. การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • 7. กลไกทางเศรษฐศาสตร์
 • 8. กรณ๊ศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่