คู่มือ การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย(Composting)


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการหมักทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ชุมชนขนาดเล็กหรือพื้นที่ห่างไกล ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยให้มีการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในรูปของการหมักทำปุ๋ย

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • หลักการ การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
  • การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยสำหรับชุมชนขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล
  • การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยสำหรับครัวเรือน
  • ตัวอย่างการหมักทำปุ๋บอินทรีย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่