คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • สถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
  • นโยบายการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย
  • แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
  • แนวทางการบริหารจัดการ
  • ลำดับความสำคัญของพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
  • การคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอย
  • การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
  • เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย
  • แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
  • แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่