การกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)


จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเป็นแนวคิดในการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

 • ผลกระทบจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี
 • การจัดการขยะมูลฝอย
 • วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย
 • การกำจัดขยะมูลฝอยที่นิยมใช้ทั่วไป
 • การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย
 • การควบคุมระบบระบายก๊าซ
 • การควบคุมระบบน้ำเสีย (น้ำชะขยะมูลฝอย)
 • ปัญหาที่เกิดจากการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • ข้อดีของกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอย
 • ข้อเสียของกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่