คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่จำกัดขยะมูลฝอย


คู่มือ “แนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่จำกัดมูลฝอย ” จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยและการป้องกันการเกิดไฟไหม้ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • คำจำกัดความ
  • การกำจัดขยะมูลฝอย
  • ความหมายของไฟ
  • การเกิดไฟไหม้บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
  • การป้องกันการเกิดไฟไหม้
  • การระงับเหตุไฟไหม้ในพื้นที่สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
  • เอกสารอ้างอิง
  • สารบัญรูป
  • สารบัญตาราง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่