คู่มือ 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Landfill Q-20)


คู่มือ “20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ ” จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางกรมควบคุมมลพิษจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการจะนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการเดินระบบให้มีประสิทภาพต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

 • ปัญหาที่ 1 ถ่ายเทขยะมูลฝอย (Unloading) ลงสู่บ่อฝังกลบ
 • ปัญหาที่ 2 การฝังกลบรายวันที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาที่ 3 การเลือกเครื่องจักรไม่เหมาะสมกับงาน
 • ปัญหาที่ 4 การฝังกลบในฤดูฝน
 • ปัญหาที่ 5 การฝังกลบในที่ลาดชัน
 • ปัญหาที่ 6 พื้นที่ฝังกลบใกล้เต็ม
 • ปัญหาที่ 7 ระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอยล้มเหลว
 • ปัญหาที่ 8 น้ำชะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบปนเปื้นลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน
 • ปัญหาที่ 9 นำชะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน
 • ปัญหาที่ 10 น้ำจากภายนอกระบบเข้าสู่พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
 • ปัญหาที่ 11 ปัญหาที่พบบ่อยในบ่อบำบัดน้ำชะมูลฝอย
 • ปัญหาที่ 12 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน
 • ปัญหาที่ 13 ก๊าซจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 • ปัญหาที่ 14 ผลกระทบจากกลิ่นและแมลง
 • ปัญหาที่ 15 ฝุ่นละอองและเศษขยะมูลฝอยตกหล่นระหว่างการขนส่ง
 • ปัญหาที่ 16 ผลกระทบจากเสียง
 • ปัญหาที่ 17 ไฟไหม้ในบ่อฝังกลบ
 • ปัญหาที่ 18 บุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
 • ปัญหาที่ 19 การขาดแคลนงบประมาณ
 • ปัญหาที่ 20 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนพื้นที่ฝังกลบ
 • เอกสารอ้างอิง
 • ภาคผนวก ก.
 • ภาคผนวก ข.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่