คู่มือการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย


คู่มือ "การประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย" จัดทำขึ้นเพื่อให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในคู่มือดังกล่าว สำหรับใช้ประโยชน์ในงานการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่มีอยู่ได้

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • การประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย
  • คำนิยาม
  • รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับระบบฝังกลบมูลฝอย
  • องค์ประกอบของการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยขั้นต่ำ
  • การฝังกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม
  • การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
  • คำอธิบายรายการประเมินตรวจสอบสมรรถนะการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยขั้นต่ำ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่