แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุุงดิน)


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุงดิน) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำไปประยุกต์ใช้และได้รับประโยชน์จากเอกสารด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • บทนำ
  • นิยาม
  • การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น
  • การออกแบบและการก่อสร้าง
  • การดำเนินงานจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุงดิน)
  • ข้อพิจารณาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่หมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่