คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำไปประยุกต์ใช้และ ได้รับประโยชน์จากเอกสารด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • บทนำ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีขยะมูลฝอยไม่เกิน 15 ตันต่อวัน
  • ปัจจัยในการพิจารณา
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก หรือกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ที่มีขยะมูลฝอยรวมกันไม่เกิน 50 ตันต่อวัน
  • ตัวอย่างการเก็บรวบรวมขยะแบบแยกประเภท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่