แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา


ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นเป็นปัญหาสำคัญและเกิดความวิตกของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระดับความรุนแรงของปัญหานับวันจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา เป็นหนึ่งในคู่มือแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการต่าง ๆ 

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • บทนำ
  • องค์ประกอบและขั้นตอนที่สำคัญในเตาเผาขยะมูลฝอย
  • สภาพปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
  • ภาคผนวก

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่