แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล


ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบร้ายแรงต่แคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น กรณีไฟไหม้บ่อขยะมูลฝอยแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และหลายเขตในกรุงเทพมหานคร และอีกหลาย ๆ กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในลักษณะเดียวกัน ทำให้รัฐบาลประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ

แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จะประกอบด้วย การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น การออกแบบและการก่อสร้าง การดำเนินงานจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การปิดสถานฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • บทนำ
  • นิยาม
  • การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น
  • การออกแบบและการก่อสร้าง
  • การดำเนินงานจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การปิดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  • ข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  • ภาคผนวก

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่