ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยโดยเตาเผา


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://infofile.pcd.go.th/waste/Furnace%20announcement.pdf?CFID=1333790&CFTOKEN=30185814