รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓


ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

 • บทที่ 1
  สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2563
 • บทที่ 2
  สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2563
 • บทที่ 3
  สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด
 • บทที่ 4
  สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • ภาคผนวก ก
 • ภาคผนวก ข

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร   คลิกที่นี่