การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย


โปสเตอร์การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://infofile.pcd.go.th/waste/8-6-2017_1.pdf?CFID=1333790&CFTOKEN=30185814