รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565


รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย

บทที่ 1
สถานการณ์ขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2565

บทที่ 2
สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2565

บทที่ 3
สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรายจังหวัด

บทที่ 4
สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่