วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2562

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง แห่ง
 • สถานีขนถ่าย แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 15,987 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1,868 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13,999 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 70 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.แม่สาบ บ่อขยะอบต.แม่สาบ หมู่ 4 บ้านปางเติม อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.31
2 อบต.ออนเหนือ บ่อขยะอบต.ออนเหนือ หมู่ 5 บ้านหัวฝาย อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ เชียงใหม่ N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.44
3 ทต.บ้านปล้อง บ่อขยะทต.บ้านปล้อง หมู่ 3 อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย เชียงราย 10.50 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.15
4 อบต.หมอกจำแป่ บ่อขยะบ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ 7 บ้านห้วยโป่งอ่อน อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 0.90
5 ทต.แม่ลาน้อย บ่อขยะทต.แม่ลาน้อย หมู่ 1 บ้านแม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.84
6 อบต.แม่นาเติง บ่อขยะบ้านแม่นาเติงใน (บ่อ 1) หมู่ 2 บ้านแม่นาเติงใน อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.71
7 ทต.เมืองปาน บ่อขยะทต.เมืองปาน หมู่ 4 บ้านดอนแก้ว จ. ลำปาง ลำปาง 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.70
8 อบต.บัวใหญ่ บ่อขยะอบต.บัวใหญ่ บ้านนาน้อย หมู่ 1 บ้านนาน้อย อ. นาน้อย จ. น่าน น่าน N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.44
9 ทม.ชุมแสง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทม.ชุมแสง หมู่ 2 บ้านวังยาง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 24.37 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.00
10 อบต.สระทะเล บ่อขยะ หมู่ 12 บ้านลับโลกพัฒนา อบต.สระทะเล หมู่ 12 บ้านลับโลก อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์ 8 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
11 อบต.เกาะตะเภา บ่อขยะอบต.เกาะตะเภา (หมู่ 5) หมู่ 5 บ้านวังหม้อ อ. บ้านตาก จ. ตาก ตาก 5.8 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง N/A
12 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะอบต.ช่องแคบ หมู่ 15 อ. พบพระ จ. ตาก ตาก 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง N/A
13 อบต.ช่องแคบ บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน (เอกชน) หมู่ 9 ต.จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.80
14 ทต.เกษไชโย บ่อขยะทต.เกษไชโย หมู่ 7 อ. ไชโย จ. อ่างทอง อ่างทอง 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
15 ทต.พุเตย บ่อขยะทต.พุเตย หมู่ 8 บ้านลำนารายณ์ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.50
16 อบต.ตะกุดไร บ่อขยะอบต.ตะกุดไร หมู่ 7 บ้านโปร่งนกแก้ว อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 49 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
17 อบต.วังพิกุล บ่อขยะอบต.วังพิกุล หมู่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.00
18 อบต.ศรีมงคล บ่อขยะอบต.ศรีมงคล หมู่ 2 บ้านพนมเพชร อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
19 อบต.ปากพลี บ่อขยะอบต.ปากพลี บ้านนาหินลาด อ. ปากพลี จ. นครนายก นครนายก 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
20 ทต.กรอกสมบูรณ์ บ่อขยะทต.กรอกสมบูรณ์ หมู่ 1 บ้านกรอกสมบูรณ์ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 30-2-74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
21 ทต.ด่านทับตะโก บ่อขยะทต.ด่านทับตะโก หมู่ 8 ต.เบิกไพร อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ราชบุรี 8 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
22 ทต.วัดเพลง บ่อขยะทต.วัดเพลง บ.หนองเกษร อ. วัดเพลง จ. ราชบุรี ราชบุรี 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.00
23 ทต.บ้านลาด บ่อขยะทต.บ้านลาด บ้านห้วยลึก อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี เพชรบุรี 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
24 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ บ่อขยะอบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 23 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
25 อบต.หนองอ้อ บ่อขยะ อบต.หนองอ้อ หมู่ 5 อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี อุดรธานี 52 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
26 อบต.สะแบง บ่อขยะ อบต.สะแบง หมู่ 5 บ้านดงวังพัง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี อุดรธานี 17 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
27 ทม.ท่าบ่อ บ่อขยะ ทม.ท่าบ่อ หมู่ 6 บ้านกุดบง ต.บ้านเดื่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย หนองคาย 46 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 79.74
28 อบต.ไชยบุรี บ่อขยะ อบต.ไชยบุรี หมู่ 3 บ้านไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม นครพนม 2 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
29 อบต.โคกสว่าง บ่อขยะ อบต.โคกสว่าง*บ้านนาสีนวล หมู่ 7 ป่าช้าบ้านสีทน อ. ปลาปาก จ. นครพนม นครพนม 0.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.29
30 อบต.เพ็กใหญ่ บ่อขยะอบต.เพ็กใหญ่ หมู่ 9 บ้านทุ่งแค อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 20 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
31 ทต.นาทัน บ่อขยะทต.นาทัน หมู่ 5 บ้านนาตาล อ. พล จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
32 อบต.โนนแหลมทอง บ่อขยะอบต.โนนแหลมทอง หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
33 ทต.จัตุรัส บ่อขยะทต.จัตุรัส หมู่ 12 บ้านมะเกลือ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.50
34 อบต.โพนทอง บ่อขยะอบต.โพนทอง หมู่ 6 บ้านซับพระไวย์ อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 10.00
35 ทต.นาเหล่า บ่อขยะทต.นาเหล่า บริเวณรอยต่อ ม.5 บ้านโคกนาเหล่า และ ม.8 บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
36 ทม.บัวใหญ่ บ่อขยะทม.บัวใหญ่ ต.กุดจอก ถนน ทางหลวง 202 อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.11
37 ทต.บ้านเหลื่อม บ่อขยะทต.บ้านเหลื่อม หมู่ 2 บ้านดอนตะหนิน อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 12 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
38 ทต.บ้านเหลื่อม บ่อขยะอบต.หนองพวง หมู่ 5 ต.หนองพลวง อ. ประทาย จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.73
39 ทต.พิมาย บ่อขยะทต.พิมาย หมู่ 15 บ้านน้อย อ. พิมาย จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 13.00
40 อบต.ไทยเจริญ บ่อขยะอบต.ไทยเจริญ หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.00
41 ทต.ห้วยแถลง บ่อขยะทต.ห้วยแถลง หมู่ 12 บ้านหนองเครือวัลย์ อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา นครราชสีมา 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
42 อบจ.สุรินทร์ บ่อขยะทต.กาบเชิง หมู่ 17 39 ต.กาบเชิง ถนน สุรินทร์ - ช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ สุรินทร์ 6 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
43 ทต.เมืองที บ่อขยะทต.เมืองที หมู่ 7 บ้านโคกลำดวน อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ สุรินทร์ 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
44 ทต.กระสัง บ่อขยะทต.กระสัง หมู่ 2 บ้านหนองแต้ ถนน กระสัง-ลำดวน อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 8.35 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.20
45 ทม.วารินชำราบ บ่อขยะทม.วารินชำราบ บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี 281 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 245.78
46 อบต.ห้วยยาง บ่อขยะอบต.เขาน้อย หมู่ 3 เขาไผ่ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง ระยอง 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 54.50
47 ทต.เกาะเต่า บ่อขยะทต.เกาะเต่า หมู่ 3 บ้านโฉลกบ้านเก่า อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
48 อบต.ละแม บ่อขยะอบต.ละแม หมู่ 14 บ้านมาดยาว อ. ละแม จ. ชุมพร ชุมพร 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
49 ทต.ละอุ่น บ่อขยะทต.ละอุ่น หมู่ 5 บ้านละอุ่นใต้ จ. ระนอง ระนอง 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
50 อบต.เขาต่อ บ่อขยะอบต.เขาต่อ หมู่ 7 จ. กระบี่ กระบี่ 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.91