ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารทั่วไป

พัชรวาท-อนุทิน ผนึกกำลัง จัดการขยะอาหารมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ผนึกกำลังจัดการขยะอาหาร เพื่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

+ อ่านต่อ

คพ.เฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เสี่ยงน้ำท่วม

นางกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โดยพบว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ ทม.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อบต.โนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อบต.ดงละคร จังหวัดนครนายก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำ ติดตั้งตาข่ายดักขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันขยะมูลฝอยไหลออกนอกพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อส

+ อ่านต่อ

คพ. เลือก อบต.ดอนแก้ว นำร่องดำเนินงานตาม “ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท”

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและโฆษกกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า แนวนโยบายภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) แนวคิดการบริหารจัดการขยะ “ขยะ” ต้องไม่ใช่ “ขยะ” แต่“ขยะ” คือ “ทรัพยากร”ที่ต้องหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

+ อ่านต่อ

คพ.ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในเรื่องข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ข้อเสนอการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

+ อ่านต่อ

คพ. รุกตรวจสอบการลักลอบทิ้งสารเคมีแหล่งใหม่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า มีผู้ร้องเรียนพบการลักลอบทิ้งสารเคมีในพื้นที่ อ.ภาชี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 นนทบุรี (สคพ.6) ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งของเสียแหล่งใหม่ เพื่อป้องกันสารเคมีแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง โดย สคพ.6 ได้ร่วมกับอำเภอภาชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต.โคกม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตรวจสอบการทิ้งของเสีย ในพื้นที่ หมู่ 2

+ อ่านต่อ

ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี พ.ศ.

ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ

73 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน

169 แห่ง

เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)

7 แห่ง

ระบบหมักทำปุ๋ย

3 แห่ง

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

4 แห่ง

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

1 แห่ง

การเทกองกลางแจ้ง

1607 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน

6 แห่ง

เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

77 แห่ง

เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

3 แห่ง

การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง

62 แห่ง

ผสมผสาน

23 แห่ง

อื่นๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่

44 แห่ง

สถานีขนถ่าย

36 แห่ง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของประเทศ ปี พ.ศ. 2566

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2,079

แห่ง

สถานที่ จำนวน

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง

114 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

1,965 แห่ง

สถานีขนถ่าย

36 แห่ง

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ.2566

ข้อมูลขยะมูลฝอยทั้งหมด จำนวน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

27 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

9 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง

10 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง

7 ล้านตัน

สถานการณ์ขยะอันตรายชุมชนของประเทศปี พ.ศ.2566

ข้อมูลของเสียอันตรายจากชุมชนทั้งหมด จำนวน

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกินขึ้น

1 ตัน

ปริมาณ WEEE

1 ตัน

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ

1 ตัน

ปริมาณที่เก็บรวบรวม

44 ตัน

ปริมาณที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

1 ตัน

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ระบบเตือนภัย เพลิงไหม้ และเหตุอุทกภัย
ในเขตสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

homescontents
anadolu escort bostancı escort kadıköy escort