ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน

โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารทั่วไป

คพ. เปิดรับฟังความเห็นต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment)

+ อ่านต่อ

ทส. เปิดเวทีถกปัญหาบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของ คพ. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

+ อ่านต่อ

คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยประเทศไทยเริ่มต้นฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

+ อ่านต่อ

ทส. เอ็กซเรย์โรงงานประกอบกิจการพลาสติกทั่วประเทศ ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกค่อนข้างถี่ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

+ อ่านต่อ

คพ. เผยปี 2564 ขยะมูลฝอยลดลง ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเพิ่มขึ้น แนะจัดการอย่างถูกวิธี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2564 เกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 1 โดยขยะมูลฝอยมีการคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 8.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3 กำจัดอย่างถูกต้อง 9.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6 และกำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 6.69 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 15 สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้

+ อ่านต่อ

ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี พ.ศ.

ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ

70 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน

177 แห่ง

เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)

8 แห่ง

ระบบหมักทำปุ๋ย

5 แห่ง

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

5 แห่ง

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

7 แห่ง

การเทกองกลางแจ้ง

1707 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน

4 แห่ง

เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

63 แห่ง

การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง

35 แห่ง

สถานีขนถ่าย

31 แห่ง

ผสมผสาน

20 แห่ง

อื่นๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่

35 แห่ง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของประเทศ ปี พ.ศ. 2564

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2,137

แห่ง

สถานที่ จำนวน

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง

116 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

2,021 แห่ง

สถานีขนถ่าย

31 แห่ง

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ.2564

ข้อมูลขยะมูลฝอยทั้งหมด จำนวน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

25 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

8 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง

9 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง

8 ล้านตัน

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ระบบเตือนภัย เพลิงไหม้ และเหตุอุทกภัย
ในเขตสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย