ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน

โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารทั่วไป

คพ. เปิดรับฟังความเห็นต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการห้ามส่งออกของเสียอันตราย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment)

+ อ่านต่อ

ทส. เปิดเวทีถกปัญหาบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของ คพ. กรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

+ อ่านต่อ

คพ. เตือนพื้นที่เสี่ยงสูงน้ำท่วมบ่อขยะภาคตะวันตก-ภาคใต้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยประเทศไทยเริ่มต้นฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

+ อ่านต่อ

ทส. เอ็กซเรย์โรงงานประกอบกิจการพลาสติกทั่วประเทศ ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติกค่อนข้างถี่ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

+ อ่านต่อ

คพ. เผยปี 2564 ขยะมูลฝอยลดลง ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเพิ่มขึ้น แนะจัดการอย่างถูกวิธี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2564 เกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 1 โดยขยะมูลฝอยมีการคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 8.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3 กำจัดอย่างถูกต้อง 9.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6 และกำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 6.69 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 15 สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้

+ อ่านต่อ

ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี พ.ศ.

ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ

107 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน

412 แห่ง

เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)

6 แห่ง

ระบบหมักทำปุ๋ย

13 แห่ง

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

16 แห่ง

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

14 แห่ง

การเทกองกลางแจ้ง

2044 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน

1 แห่ง

เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

54 แห่ง

เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

27 แห่ง

การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง

72 แห่ง

ผสมผสาน

0 แห่ง

อื่นๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่

0 แห่ง

สถานีขนถ่าย

23 แห่ง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของประเทศ ปี พ.ศ. 2561

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2,766

แห่ง

สถานที่ จำนวน

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง

595 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

2,171 แห่ง

สถานีขนถ่าย

23 แห่ง

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ.2561

ข้อมูลขยะมูลฝอยทั้งหมด จำนวน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

28 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

10 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง

11 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง

7 ล้านตัน

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ระบบเตือนภัย เพลิงไหม้ และเหตุอุทกภัย
ในเขตสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย