วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2561

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ 107 แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน 412 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 6 แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย 13 แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 16 แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 14 แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 27 แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง 2044 แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน 1 แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ 54 แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง 72 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 23 แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2561

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 25 แห่ง กำจัดถูกต้อง 4 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 21 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สุพรรณบุรี บ่อขยะทม.สุพรรณบรี หมู่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 153 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 62.00
2 ทต.นางบวช บ่อขยะทต.นางบวช หมู่ 5 ต.นางบวช อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.50
3 ทต.จรเข้สามพัน บ่อขยะนายกิจา (พท.ทต.จรเข้สามพัน) หมู่ 9 ต.จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 16 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 36.70
4 ทต.ศรีประจันต์ บ่อขยะทต.ศรีประจันต์ หมู่ 4 ต.ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 51 การเทกองกลางแจ้ง ถูกต้อง 41.75
5 ทต.ทุ่งคอก บ่อขยะทต.ทุ่งคอก หมู่ 11 ต.ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
6 ทต.ท่าเสด็จ บ่อขยะทต.ท่าเสด็จ หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
7 ทต.บางปลาม้า บ่อขยะทต.บางปลาม้า หมู่ 7 ต.บางปลาม้า อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
8 ทม.สองพี่น้อง บ่อขยะทม.สองพี่น้อง (บ่อหลัก) ต.ศรีสำราญ อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 49 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 23.00
9 ทต.ดอนเจดีย์ บ่อขยะทต.ดอนเจดีย์ หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.90
10 อบต.เขาพระ บ่อขยะนายสวิง (อยู่ในเขต พท. อบต.เขาพระ) อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
11 ทต.จรเข้สามพัน บ่อขยะทต.จรเข้สามพัน หมู่ 4 ต.จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
12 ทต.สระยายโสม บ่อขยะทต.สระยายโสม ต.สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
13 ทต.หนองหญ้าไซ บ่อขยะทต.หนองหญ้าไซ หมู่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
14 ทต.หนองกระทุ่ม บ่อขยะทต.หนองกระทุ่ม หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
15 ทต.เขาพระ บ่อขยะทต.เขาพระ หมู่ 2 ต.เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
16 อบต.ดอนกำยาน บ่อขยะอบต.ดอนกำยาน หมู่ 7 ต.ดอนกำยาน อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
17 ทต.โพธิ์พระยา บ่อขยะทต.โพธิ์พระยา หมู่ 4 ต.โพธิ์พระยา อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
18 อบต.หัวเขา บ่อขยะอบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1.75 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
19 อบต.ดอนคา บ่อขยะอบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
20 ทต.สระกระโจม บ่อขยะทต.สระกระโจม ต.สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
21 ทต.ท้าวอู่ทอง บ่อขยะทต.ท้าวอู่ทอง หมู่ 5 ต.อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 31.00
22 อบต.เขาพระ บ่อขยะอบต.เขาพระ หมู่ 2 ต.เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
23 อบต.หนองมะค่าโมง บ่อขยะอบต.หนองมะค่าโมง บ้านเขาน้ำแดง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 16 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 30.00
24 ทต.บ่อกรุ บ่อขยะทต.บ่อกรุ หมู่ 7 ต.บ่อกรุ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 12.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
25 อบต.บางเลน บ่อขยะอบต.บางเลน หมู่ 7 ต.บางเลน อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1.75 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.00