ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนสมบูรณ์

ที่ตั้งสำนักงาน

299 หมู่ 9 ถนน เดช-น้ำยืน ต. โนนสมบูรณ์ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 45210628 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 14.766277028384 y : 105.04019469023

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 อบต.โนนสมบูรณ์ / อุบลราชธานี 5.24 - - - - - - - - - - - - - 1.00 5.24 4.71 0.52 4.71
2 อบต.โนนสมบูรณ์ / อุบลราชธานี 6.23 - - - - - - - - - - - - - 1.00 6.23 5.61 0.62 5.61