ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.โพธิ์ไทร

ที่ตั้งสำนักงาน

363 หมู่ 9 ถนน - ต. โพธิ์ไทร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ 045-204656 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.24 y : 105.19

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 ทต.โพธิ์ไทร / อุบลราชธานี 3.10 1 3.10 2.80 0.30 0.00 - 2.80 0.00 2.80 2.80 - - - - - - - 0.30
2 ทต.โพธิ์ไทร / อุบลราชธานี 11.87 1 11.87 6.70 5.17 0.00 5.90 - 0.80 - - - - - - - - - 5.97
3 ทต.โพธิ์ไทร / อุบลราชธานี 7.54 1 7.54 5.29 2.25 0.00 4.59 - 0.70 - - - - - - - - - 2.95