ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สำโรง

ที่ตั้งสำนักงาน

0 หมู่ 2 ถนน 0 ต. สำโรง อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ 45252631 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.317848087445 y : 105.13690763476

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 อบต.สำโรง / อุบลราชธานี 7.28 1 7.28 6.75 0.53 0.00 - 6.75 0.00 6.75 6.75 - - - - - - - 0.53
2 อบต.สำโรง / อุบลราชธานี 3.61 1 3.61 2.00 1.61 0.00 1.92 - 0.08 - - - - - - - - - 1.69
3 อบต.สำโรง / อุบลราชธานี 6.73 - - - - - - - - - - - - - 1.00 6.73 6.05 0.67 6.05