ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองบัวระเหว

ที่ตั้งสำนักงาน

999 หมู่ 9 ถนน เทศบาล 4 ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ 0-4489-7013 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.75 y : 101.78

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลพื้นฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการข้อมูล 2557 2558 2559
จำนวนประชากรทั้งหมด
  • จำนวนครัวเรือน
  • จำนวนหมู่บ้าน
  • จำนวนชุมชน
-
-
-
-
-
-
-
-
5,865.00
2,392.00
9.00
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด (จำนวน ตัน/ปี )
  • ขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด
  • ขยะอินทรีย์
  • ขยะรีไซเคิล
  • ขยะอันตรายชุมชน
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
792.00
420.00
180.00
120.00
60.00
12.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 637.40
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง (จำนวน ตัน/ปี ) - - 154.60
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 19.05
ปริมาณกากอุตสาหกรรม (จำนวน ตัน/ปี ) - - 25.00

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 ทต.หนองบัวระเหว / ชัยภูมิ 8.41 1 8.41 6.00 2.41 - - 6.00 - 6.00 - - - 6.00 - - - 0.00 2.41