ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.คำใหญ่

ที่ตั้งสำนักงาน

999 หมู่ 2 ถนน ฮ่องฮี-กระนวน ต. คำใหญ่ อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์ 0-4312-5115 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 16.65 y : 103.19

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลพื้นฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการข้อมูล 2557 2558 2559
จำนวนประชากรทั้งหมด
  • จำนวนครัวเรือน
  • จำนวนหมู่บ้าน
  • จำนวนชุมชน
-
-
-
-
-
-
-
-
5,015.00
1,484.00
8.00
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด (จำนวน ตัน/ปี )
  • ขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด
  • ขยะอินทรีย์
  • ขยะรีไซเคิล
  • ขยะอันตรายชุมชน
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,592.49
10,950.00
821.25
547.50
136.87
136.87
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 2,555.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง (จำนวน ตัน/ปี ) - - 362.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 182.50
ปริมาณกากอุตสาหกรรม (จำนวน ตัน/ปี ) - - 0.38

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 ทต.คำใหญ่ / กาฬสินธุ์ - 1 7.00 - 0.00 - - - - - 0.00 - - - - - - - 0.00