ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.บ้านกลาง

ที่ตั้งสำนักงาน

222 หมู่ 2 ถนน เชียงใหม่ - ฮอด ต. บ้านกลาง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5348-173-5 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.57 y : 98.88

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 ทต.บ้านกลาง / เชียงใหม่ 10.50 1 10.50 10.00 0.50 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 0.50
2 ทต.บ้านกลาง / เชียงใหม่ 3.90 1 3.90 3.20 0.70 - - 3.20 - 3.20 3.20 - - - - - - 0.00 0.70