ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.บ้านธิ

ที่ตั้งสำนักงาน

152 หมู่ 15 ถนน ทางแยกทางหลวงหมายเลข 1147 สันป่าฝ้าย - บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180
โทรศัพท์ 053-501879 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.630843 y : 99.116347

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลพื้นฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการข้อมูล 2557 2558 2559
จำนวนประชากรทั้งหมด
  • จำนวนครัวเรือน
  • จำนวนหมู่บ้าน
  • จำนวนชุมชน
-
-
-
-
-
-
-
-
9,525.00
4,046.00
20.00
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด (จำนวน ตัน/ปี )
  • ขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด
  • ขยะอินทรีย์
  • ขยะรีไซเคิล
  • ขยะอันตรายชุมชน
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.15
0.58
0.17
0.10
0.10
0.20
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 0.82
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง (จำนวน ตัน/ปี ) - - 0.02
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 6.22
ปริมาณกากอุตสาหกรรม (จำนวน ตัน/ปี ) - - 0.32

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 ทต.บ้านธิ / ลำพูน 9.76 1 9.76 9.00 0.76 - - 9.00 - 9.00 9.00 - - - - - - - 0.76