ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ไร่เก่า

ที่ตั้งสำนักงาน

900 หมู่ 5 ถนน เพชรเกษม ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ 032-689014 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 12.22 y : 99.64

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลพื้นฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการข้อมูล 2557 2558 2559
จำนวนประชากรทั้งหมด
  • จำนวนครัวเรือน
  • จำนวนหมู่บ้าน
  • จำนวนชุมชน
-
-
-
-
-
-
-
-
10,678.00
3,780.00
8.00
10.00
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด (จำนวน ตัน/ปี )
  • ขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด
  • ขยะอินทรีย์
  • ขยะรีไซเคิล
  • ขยะอันตรายชุมชน
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,399.97
1,095.00
1,825.00
229.95
219.00
31.02
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 2,409.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง (จำนวน ตัน/ปี ) - - 2,080.50
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 8.03
ปริมาณกากอุตสาหกรรม (จำนวน ตัน/ปี ) - - 73.00

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 ทต.ไร่เก่า / ประจวบคีรีขันธ์ 10.93 1 10.93 6.89 2.46 1.58 6.89 - - - - - - - - - - - 2.46