ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เมืองขีดขิน

ที่ตั้งสำนักงาน

222 หมู่ 4 ถนน พระพุทธบาท-ท่าเรือ ต. บ้านหมอ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี 18130
โทรศัพท์ 036-201733 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 14.62 y : 100.72

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

ตารางข้อมูลพื้นฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการข้อมูล 2557 2558 2559
จำนวนประชากรทั้งหมด
  • จำนวนครัวเรือน
  • จำนวนหมู่บ้าน
  • จำนวนชุมชน
-
-
-
-
-
-
-
-
4,653.00
1,200.00
10.00
10.00
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด (จำนวน ตัน/ปี )
  • ขยะมูลฝอยทั่วไปทั้งหมด
  • ขยะอินทรีย์
  • ขยะรีไซเคิล
  • ขยะอันตรายชุมชน
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000.00
1,800.00
9,000.00
6,120.00
720.00
360.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 18,000.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง (จำนวน ตัน/ปี ) - - 3,850.00
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ติดเชื้อ (จำนวน ตัน/ปี ) - - 86.00
ปริมาณกากอุตสาหกรรม (จำนวน ตัน/ปี ) - - 194.50

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ ที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไป ใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1 อบต.เมืองขีดขิน / สระบุรี 4.26 1 4.26 4.07 0.19 - 2.23 1.84 - 1.84 - - - 1.84 - - - - 0.19